Cung Deoksu lưu giữ nguyên vẹn lịch sử của Đại Hàn Đế Quốc

9 Tháng Mười, 2017