Biệt điện Bảo Đại nơi ghi dấu nhiều sự kiện lịch sử

3 Tháng Sáu, 2018