Bản Loong Luông ở Mộc Châu

9 Tháng Mười Hai, 2018